"عقل سَرزده"

عقل بی‌سر

"عقل سَرزده"

عقل بی‌سر

هو که تنها او لایق هوئیت است.

تعریف باید جامع و مانع باشد و بر تعریف ما این بس که عازم ابد هستیم و طرق الی الله بعدد انفاس خلائق.

هم جامع و هم مانع.